எமது நிறுவன முகாமைத்துவம்

திலக் பியதிகம
பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரி

டெல்ரீன் செனவிரத்ன
துணை பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரி

 

சமன் சமரகோன்
பிரதி பொது முகாமையாளர் – செயல்பாடுகள்

ஹேமால் லொகுகீகன
பிரதி பொது முகாமையாளர் –
தலைமை இடர் முகாமைத்துவ அதிகாரி

 

டெரன்ஸ் குமார
பிரதி பொது முகாமையாளர் –
தலைமை நிதி அதிகாரி

டாமரிகா ரொட்ரிகோ
பிரதி பொது முகாமையாளர் – நிறுவன செயலாளர்

 

சுதத் சில்வா
பிரதி பொது முகாமையாளர் –
மனித வள பிரதானி

 

சமீர லியனகே
உதவி பொது முகாமையாளர் – சந்தைப்படுத்தல் மற்றும் வாடிக்கையாளர் சேவை பிரதானி

தனஞ்சய தயானந்த
உதவி பொது முகாமையாளர் – தலைமை உள்ளக கணக்காய்வாளர்